اعضای هیات علمی

سهیلا آقابیگی امین

change-logo

سهیلا آقابیگی امین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومرفولوژی 2 1828092 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی ژئومرفولوژی 2 1828093 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
هیدرولوژی عمومی 1828116 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
رابطه آب و خاک و گیاه 1828234 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک 1828043 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی رابطه آب و خاک و گیاه 1828235 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومرفولوژی 1 1828088 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی ژئومرفولوژی 1 1828089 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی هیدرولوژی عمومی 1828087 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
هیدرولوژی عمومی 1828086 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک 1828043 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
هیدرولوژی عمومی 1828116 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828027 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت جامع حوضه آبخیز 1828215 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/19 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
هیدرولوژی کاربردی 1828245 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آبخیزداری 1828104 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
عملی آبخیزداری 1828105 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
عملی هیدرولوژی عمومی 1828087 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2