اعضای هیات علمی

سهیلا آقابیگی امین

change-logo

سهیلا آقابیگی امین    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ژئومرفولوژی 1 1828088 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی ژئومرفولوژی 1 1828089 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی هیدرولوژی عمومی 1828087 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
هیدرولوژی عمومی 1828086 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک 1828043 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی عمومی 1828116 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828027 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
مدیریت جامع حوضه آبخیز 1828215 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/19 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
هیدرولوژی کاربردی 1828245 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
آبخیزداری 1828104 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی آبخیزداری 1828105 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی هیدرولوژی عمومی 1828087 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
هیدرولوژی عمومی 1828086 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
سازه‌های مهندسی حفاظت آب و خاک 1828043 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی عمومی 1828116 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
جمع‌آوری آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک 1828027 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
هیدرولوژی کاربردی 1828044 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 19 نتیجه
از 1