اعضای هیات علمی

شهپر گراوندی

change-logo

شهپر گراوندی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نظام‌های بهره‌برداری در واحدهای کشاورزی 1826282 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی تکنولوژی آموزشی 1826131 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی تکنولوژی آموزشی 1826131 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی نشریات فنی و ترویجی 1826257 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
توسعه و کشاورزی پایدار 1826019 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
مدیریت کسب و کار کشاورزی 1826207 2 01 هفته های زوج دو شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
مشارکت در کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 1826246 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1