اعضای هیات علمی

شهپر گراوندی

change-logo

شهپر گراوندی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آشنایی با نظام‌های بهره‌برداری در واحدهای کشاورزی 1826282 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترویج بازاریابی محصولات و خدمات کشاورزی پایدار 1826273 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
توسعه پایدار روستایی 1826198 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در توسعه روستایی 1826034 2 01 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 1826196 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی طراحی نشریات فنی و ترویجی 1826257 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با نظام‌های بهره‌برداری در واحدهای کشاورزی 1826282 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی تکنولوژی آموزشی 1826131 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی تکنولوژی آموزشی 1826131 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی طراحی نشریات فنی و ترویجی 1826257 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
توسعه و کشاورزی پایدار 1826019 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/02 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت کسب و کار کشاورزی 1826207 2 01 هفته های زوج دو شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
مشارکت در کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 1826246 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1