اعضای هیات علمی

حسنعلی واحدی

change-logo

حسنعلی واحدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه حشره‌شناسی 1 1830138 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه حشره‌شناسی 1 1830138 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اصول رده‌بندی و قوانین نام‌گذاری جانوری 1830069 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
حشره‌شناسی 1 1830137 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
مورفولوژی حشرات 1830112 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه حشره‌شناسی 1 1830138 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه حشره‌شناسی 1 1830138 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول رده‌بندی و قوانین نام‌گذاری جانوری 1830069 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
حشره‌شناسی 1 1830137 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
مورفولوژی حشرات 1830112 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی 1830105 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی 1830105 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آفات مهم گیاهان زراعی 1830104 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/12 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
رده‌بندی حشرات 1830035 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
اصول رده‌بندی و قوانین نام‌گذاری جانوری 1830069 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مورفولوژی حشرات 1830112 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی 1830105 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آفات مهم گیاهان زراعی 1830105 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آفات مهم گیاهان زراعی 1830104 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
رده‌بندی حشرات 1830026 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1