اعضای هیات علمی

کیومرث زرافشانی

change-logo

کیومرث زرافشانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زبان انگلیسی تخصصی 1826249 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی اصول ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 1826111 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآفرینی کشاورزی 1826293 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آموزش و یادگیری تجربی در کارآفرینی 1826217 2 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/05 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
تحلیل تجارب موفق در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی 1826239 1 01 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/04 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
تحلیل روش‌های تدریس و یادگیری در علوم کشاورزی و محیط زیست 1826044 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/13 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
رهبری تغییر در کشاورزی پایدار و محیط زیست 1826162 1 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
زیست‌بوم کارآفرینی فناورانه 1826203 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
سنجش و ارزشیابی در برنامه‌های درسی و آموزشی 1826160 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
عملیات کشاورزی (تخصصی) 1826138 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
ارزشیابی پروژه 1826051 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نقد نظام‌های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 1826167 2 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ارزشیابی پروژه‌های توسعه روستایی و کشاورزی 1826073 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی 1826021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1