عضو هیأت علمی - دانشکده کشاورزی

عضو ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه کشاورزی

پردیس دانشگاه  

کیومرث زرافشانی

کیومرث زرافشانی

کشاورزی / مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه شیراز، مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی

تماس

شماره تماس: -
رایانامه: zarafshani2000@yahoo.com
تعداد بازدید: 697