اعضای هیات علمی

علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دریافت طرح درس رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته (تئوری) /documents/458956/0/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%88%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87%20.docx

دریافت طرح درس رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته (عملی)  /documents/458956/0/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.docx

دریافت طرح درس فیزیک خاک پیشرفته (تئوری)/documents/458956/0/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.docx

دریافت طرح درس فیزیک خاک پیشرفته (عملی)/documents/458956/0/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.docx

 

دریافت طرح درس رابطه آب و خاک و گیاه مقدماتی (تئوری)/documents/458956/0/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%88%20%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87.docx

دریافت طرح درس فیزیک خاک مقدماتی (تئوری) مقدماتی/documents/458956/0/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C.docx

دریافت طرح درس فیزیک خاک مقدماتی (عملی) /documents/458956/0/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%20%D8%AE%D8%A7%DA%A9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C.docx

دریافت طرح درس زمین شناسی عمومی (تئوری)/documents/458956/0/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx

دریافت طرح درس زمین شناسی عمومی 

(عملی)/documents/458956/0/%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397 طرح درس
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی فرسایش و حفاظت خاک 1814079 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فرسایش و حفاظت خاک 1814078 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کارورزی2 1814199 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
مهارت آموزی 2 (تخصصی ) 1814068 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
حفاظت خاک پیشرفته 1814033 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی 1814175 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396 طرح درس
عملی فرسایش و حفاظت خاک 1814079 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2