اعضای هیات علمی

علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/19 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی فرسایش و حفاظت خاک 1814079 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
فرسایش و حفاظت خاک 1814078 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
کارورزی2 1814199 3 01 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396
مهارت آموزی 2 (تخصصی ) 1814068 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) نامشخص ترم دوم 1396
حفاظت خاک پیشرفته 1814033 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی 1814175 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی فرسایش و حفاظت خاک 1814079 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2