اعضای هیات علمی

هادی خاطری

change-logo

هادی خاطری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آزمایشگاه ویروس‌شناسی گیاهی مقدماتی 1830143 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمایشگاه ویروس‌شناسی گیاهی مقدماتی 1830143 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ویروس‌شناسی گیاهی مقدماتی 1830142 1 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ویروس‌شناسی گیاهی 1830045 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830086 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی 1830087 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ویروس‌شناسی گیاهی 1830045 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830131 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830064 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/03 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش‌های مولکولی در بیماری‌شناسی گیاهی 1830130 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
ویروس‌شناسی گیاهی 1830045 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396 طرح درس
بیماری‌شناسی گیاهی عملی 1830064 1 01 هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1