اعضای هیات علمی

محمد خسروی

change-logo

محمد خسروی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آبخیزداری 1828104 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی آبخیزداری 1828105 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارتوگرافی 1828098 1 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه کارتوگرافی 1828099 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سامانه اطلاعات مکانی جنگل 1828220 2 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مبانی سنجش از دور 1828081 1 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مبانی سنجش از دور 1828292 1 03 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مبانی سنجش از دور 1828292 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی سنجش از دور 1828291 1 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی سنجش از دور 1828080 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
آبخیزداری 1828104 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی آبخیزداری 1828105 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارتوگرافی 1828098 1 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه کارتوگرافی 1828099 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه کارتوگرافی 1828099 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397 طرح درس
سامانه اطلاعات مکانی جنگل 1828220 2 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارگاه مبانی سنجش از دور 1828292 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی سنجش از دور 1828291 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای 1828114 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای 1828115 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2