اعضای هیات علمی

لیلا ندرلو

change-logo

لیلا ندرلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 1818025 2 01 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مکانیک تراکتور 1818184 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مکانیک تراکتور 1818184 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
مدیریت و کنترل پروژه 1818047 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/05 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1