اعضای هیات علمی

حسین جوادی کیا

change-logo

حسین جوادی کیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818189 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818189 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی مهندسی برق 1 1818188 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
هوش مصنوعی 1818087 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818189 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/04 (16:00 - 18:00) ترم اول 1397
مبانی مهندسی برق 1 1818188 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
هوش مصنوعی 1818087 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818121 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روش اجزاء محدود 1818126 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/10 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
طراحی به کمک رایانه 1818182 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
پردازش تصاویر 1818100 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818032 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2