اعضای هیات علمی

مرتضی پور رضا

مرتضی پور رضا

مرتضی پور رضا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 00989187294584
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ارزیابی قابلیت اراضی 1828106 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1398/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
حمایت جنگل 1828138 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
عملی ارزیابی قابلیت اراضی 1828107 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عملی حمایت جنگل 1828139 1 01 چهار هفته چهارم ترم سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | شش هفته اول ترم سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | شش هفته دوم ترم سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت آتش‌سوزی در جنگل 1828192 2 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت پایدارجنگل 1828176 2 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
جنگل‌داری 1 1828120 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
حمایت جنگل 1828138 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
عملی جنگل‌داری 1 1828121 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عملی حمایت جنگل 1828139 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بوم شناسی عمومی 1828002 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت آتش‌سوزی در جنگل 1828192 2 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت پایدارجنگل 1828176 2 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397 طرح درس
جنگل‌داری 2 1828128 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جنگل‌شناسی 1 1828118 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/06 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی جنگل‌داری 2 1828129 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
عملی جنگل‌شناسی 1 1828119 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
برنامه‌ریزی شبکه جاده‌‌ای جنگلی 1828178 2 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/11 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396 طرح درس
شبیه‌سازی و مدل‌سازی در جنگل 1828183 2 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1