اعضای هیات علمی

ساره نظامی

change-logo

ساره نظامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آلودگی خاک و آب 1814090 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تغذیه گیاه 1814058 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/13 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
نمایش 9 نتیجه
از 1