اعضای هیات علمی

ساره نظامی

change-logo

ساره نظامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آلودگی خاک و آب 1814090 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
شیمی تجزیه 1814042 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1814043 1 02 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1814043 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آلودگی خاک و آب 1814090 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تغذیه گیاه 1814058 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/04/13 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1396
نمایش 15 نتیجه
از 1